CRAFT - samtal  mer info kommer

 Samtal:

 

 

Information om:

CRAFT Community Reinforcement APPROACH and family training (Gemenskaps förstärkning, strategi och familj utbildning)

 

  • CRAFT är ett evidensbaserat program inriktad på att stödja och vägleda anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblematik.
  • Målet är att hjälpa den anhörige med att uppnå en bättre livskvalitet, samt att engagera och motivera sin närstående in i behandling.
  • CRAFT utvecklades främst utifrån vetskapen om att anhöriga till personer med missbruksproblematik ofta spelar en mycket viktigt roll för personens tillfrisknande.

                                                                  

CRAFT arbetar med de anhöriga för att uppnå 4 mål:

  • Förbättra den anhöriges välmående (känslomässigt, fysiskt, relationsmässigt)
  • Förbättra relationen mellan familjemedlemmar
  • Minska /eliminera den närståendes beroende
  • Engagera närstående att påbörja behandling

 

                                                                   

CRAFT baseras på:

 CRA – Community Reinforcement Approach (social förstärkningsbehandling)

 KBT -  kognitiv beteendeterapi.

  MI – Motiverande samtal.

 

                                             

  • Många personer med egen erfarenhet av alkohol- och narkotikaproblematik framhåller hur relationen med deras familjemedlemmar var en avgörande faktor till att de bestämde sig för att söka hjälp.
  • I CRAFT ser man anhöriga som resurspersoner till personen med missbruksproblem med stor erfarenhet om personen som kan vara till hjälp för att motivera den närstående till förändring.

Hjälp mig att acceptera den människa jag inte kan förändra.

Mod att förändra den människan jag kan

och förstånd att inse att den människa är jag.